Sekretesspolicy / TheLights

Allmänt

Sekretesspolicy / TheLights Allmänt.
Med denna sekretesspolicy informerar vi våra användare om behandlingen av deras personliga information. När du kontaktar adressen sekretess (a) via startax.net måste du se till att begäran är tillräckligt identifierad så att vi kan verifiera din identitet. Informationen vi samlar in kan delas in i information som tillhandahålls av användaren, observeras från användningen av elektroniska tjänster och erhålls från analyser.
Vi använder information för:

 • Att erbjuda en användarvänlig och säker tjänst
 • Att ge en bra kundupplevelse
 • Kundtjänst och webbplatsutveckling

Registrator och dess kontaktinformation

Kontroller av personuppgifter är:

Startax Finland Oy (finsk momskod: 1760676-2)
Kannistontie 138
33880 Lempäälä
Finland

Du kan fråga mer om integritet och behandling av personlig information via e-post på: privacy (a) startax.net.

Vilken information kan samlas in om mig?

 • Information som tillhandahålls av användaren eller personligt identifierbar
  • Identifieringsinformation (för- och efternamn)
  • Kontaktinformation (e-postadress)
 • Information som observerats och analyserats från användningen av tjänster
 • Webbplatsinformation och webbinformation.

Vad används min personliga information till?

Personlig information används

 • För utveckling av webbplatser och tjänster
 • Förbättra kundupplevelsen
 • För analytiska och statistiska ändamål

Informationen behandlas baserat på kundrelationen mellan användaren och Startax Finland Oy, avtalet, användningen av webbplatsen, användarens separata uttryckliga samtycke eller lagliga skyldigheter.

Hur lagras och skyddas min information?

All personlig information skyddas mot obehörig åtkomst och mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, avslöjande, överföring eller annan olaglig behandling av uppgifterna. Våra servrar finns i Sverige och är skyddade mot hacking och förnekelse av tjänsteattacker. Vid behandlingen av personuppgifter och tekniska lösningar följer vi god praxis för dataskydd, t.ex. dataminimering, pseudonymisering och anonymisering. Behandlingen av personuppgifter har tagit hänsyn till kraven i EU: s dataskyddsförordning (”GDPR”) som gäller den 25 maj 2018.

Vem behandlar min personliga information?

Endast webbplatsadministratörer har tillgång till personlig information och våra administratörer är utbildade i att använda informationen säkert. Var och en av våra anställda ser endast personlig information i den mån det är nödvändigt för utförandet av arbetsuppgifter.

Hur länge kommer mina data att lagras?

Vi kommer bara att behålla personlig information under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i detta uttalande.
Dessutom kan viss information lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de juridiska skyldigheterna och för att visa att de genomförs korrekt.
På användarens begäran kan personuppgifter om användaren raderas.
För viss information föreskrivs i lagstiftningen skyldigheter för längre lagring av information, t.ex. för följande ändamål:

 • Redovisningslagen definierar längre lagringsperioder för information, oavsett om materialet innehåller personuppgifter eller inte.
 • Systemlogginformation samlas in och lagras enligt lag för att tillhandahålla en laglig och säker webbplats för våra kunder
 • Lämpliga säkerhetskopior av webbplatsens databaser och system för att säkra data, korrigera fel o

Vilka rättigheter har jag?

Som användare har du rätt till

 • Få tillgång till personlig information om dig, inklusive rätten att få en kopia av personlig information om dig
 • Begär korrigering eller radering av personlig information om dig själv
 • Begär under vissa förhållanden en begränsning av behandlingen eller motsätta dig behandlingen av personuppgifter

Dessutom, om behandlingen baseras på separat samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via e-post på privacy (a) startax.net. Observera att detta inte påverkar lagligheten i den databehandling som utförts innan samtycket dras tillbaka. Du kan begära att dina rättigheter utövas genom att mejla oss på privacy (a) startax.net. Vi kommer att meddela dig om vi inte kan följa din begäran i vissa avseenden, till exempel att radera information som vi har en laglig skyldighet eller rätt att behålla.
Om du finner att behandlingen är bristfällig eller olaglig har du rätt att klaga till dataskyddsmyndigheten.

Hur får jag information om mig själv lagrad i systemet?

Du kan begära informationen som lagras på webbplatsen via e-post från: privacy (a) startax.net. Under kapitel “Vilken information kan samlas in om mig?” hittar du mer detaljerad information om den personliga informationen vi lagrar.

Hur kan jag påverka användningen av min information?

Användaren kan när som helst begära att deras data raderas genom att kontakta oss via e-post på sekretess (a) startax.net. Uppmärksamhet! I vissa fall kanske inte all information raderas och lagstiftning kan kräva lagring av viss kundrelaterad information.

Kommer min personliga information att lämnas ut till tredje part?

Vi använder personlig information med tredje part för analytiska ändamål. Informationen som används för analytiska ändamål är anonymiserad eller pseudonymiserad.
Vid behov ger vi också information till myndigheterna. Vi kommer alltid att informera användaren om förfrågningar om information om detta är tillåtet enligt lag. Vi kommer att vidarebefordra informationen till följande tredje part.

 • För analyspartners

Använder webbplatsen cookies och vad är de?

Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler mellan terminalens webbläsare och servern. Vi använder dessa tekniker för att utföra funktioner såväl som analyser.
Data som används för analys är anonymiserade eller pseudonymiserade. Annars behandlar vi informationen som personlig i den utsträckning som identifieraren innehåller kundinriktningsinformation, såsom en IP-adress. Taggar som på något sätt är kopplade till kunden behandlas också som personlig information.
Vi utnyttjar Google Analytics för att tillhandahålla analyser bland annat relaterade till vår webbplatsanvändning, populära produkter, trender och försäljning bland annat.

Kan denna sekretesspolicy ändras?

På grund av utvecklingen av tjänsterna och ändringar i lagstiftningen förbehåller vi oss rätten att ändra sekretesspolicyn. Betydande ändringar av sekretesspolicyn kommer att meddelas till registrerade kunder när villkoren uppdateras.

Vem kan jag kontakta?

För frågor om sekretess, databehandling och sekretesspolicy, vänligen skicka ett mejl till: privacy (a) startax.net.

Senast uppdaterad: 22.12.2020